Нутгийн иргэдэд тулгуурласан усны чанарын хяналт, үнэлгээ