БИЧИЛ ЗЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

ИРЭЭДҮЙ ХОЙЧ ҮЕИЙН ТӨЛӨӨ САН

 

Говийн оюу ХДС нь Ирээдүй хойч үеийн төлөө санг ХААН банктай гэрээ байгуулан байршуулсан бөгөөд уг санг Хадгаламж болон жижиг дунд бизнесийн дэмжих зээлийн хэлбэрээр байршуулсан.

 

Сангаас ХААН банкинд 1,894,252,329 төгрөгийг зээлийн эх үүсвэрт, 2,383,820,391 төгрөгийг хадгаламж хэлбэрээр байршуулсан байгаа.

 

Хаан банк 1,894,252,329 төгрөгийг зээлийн эх үүсвэрийг иргэдэд бичил зээл хэлбэрээр олгох бөгөөд дараах нөхцөлтэй байна.

Олгох зээлийн хэмжээ

Хүү

Хугацаа

1

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

80,000,000 төгрөг хүртэл

7.2% /сарын 0.6%/

60 сар хүртэл

2

Хөрөнгө оруулалтын зээл

100,000,000 төгрөг хүртэл

7.2% /сарын 0.6%/

60 сар хүртэл