САНАЛ АВАХ МАЯГТУУД

 

Төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилт

 

 

Говийн Оюу ХДС-ийн Төсөл хөтөлбөрийн Санал авах маягт

 

 

Унших/Татах

 

Хандив тусламж

Говийн Оюу ХДС-ийн Хандив тусламжийн Санал авах 

 

Унших/Татах

 

Оюутны тэтгэлэг

Говийн Оюу ХДС-ийн "Говийн Оюу - Оюутны тэтгэлэг" хөтөлбөрийн Санал авах Маягт

 

Унших/Татах