ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН 2015-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2015, 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

САНГИЙН 2015, 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН

2015 ОНЫ ТАЙЛАН

2016 ОНЫ ТАЙЛАН

 

 

ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

 

САНГИЙН 2017 ОНЫ САНХҮҮ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН

2017 ОНЫ ТАЙЛАН

 

 

ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

САНГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН

2018 ОНЫ АУДИТЫН ТАЙЛАН

 

ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

САНГИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН

2019 ОНЫ АУДИТЫН ТАЙЛАН

 

ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2020 ОНЫ ТАЙЛАН

САНГИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН

2020 ОНЫ АУДИТЫН ТАЙЛАН

 

ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

 

 

ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

 

 

 

ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН