“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-ИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛСЭН ХАНБОГД СУМЫН ТӨВИЙН ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭГ БАЙНГЫН АШИГЛАЛТАД ХҮЛЭЭН АВЛАА