"Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан"-ийн орон нутагт оруулсан хөрөнгө оруулалт 100 тэрбум төгрөгт хүрлээ.