Үерийн гамшгаас үүдсэн хохирлыг арилгахад зориулж 200 сая төгрөгийн хандив өглөө