Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сангаас 2019 онд санхүүжилтийн квот олгох Зорилтот сумын ЗДТГ-ын дарга, төсөл хөтөлбөрийн ажилтнуудад сургалт, хэлэлцүүлэг