"Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сан"-гийн удирдах зөвлөлийн хурлын мэдээ