Орон нутагт замын хөдөлгөөнд зөв соёлтой оролцох мэдлэг чадвар эзэмшүүлэх нь