САНХҮҮЖҮҮЛТИЙН УДИРДАМЖ

“ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-ИЙН

ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ САНХҮҮЖИЛТИЙН УДИРДАМЖ

 

Нэг. Оршил

 

2015 оны 4-р сарын 22-ны өдөр Хамтын ажиллагааны гэрээг Оюу Толгой ХХК, Өмнөговь аймаг болон Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын хооронд байгуулсан. 2015 оны 9-р сарын 28-ны өдөр Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу бие даасан хуулийн этгээд болох “Говийн Оюу Хөгжлийг дэмжих сан” Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлж байгуулсан бөгөөд энэхүү сан нь Говийн Оюу ХДС-ийн Дүрмийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулна.

“Говийн ОюуХДС” нь Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумдад хэрэгжих нийгмийн дэд бүтэц болон өргөн хүрээний эдийн засгийн оролцоог хангахад чиглэсэн Төсөл, Хөтөлбөрүүдийг дэмжиж Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумдын сайн сайхан байдал болон чадавхийг дээшлүүлэхийг эрмэлздэг.

 

Хоёр. Нэр томьёоны тодорхойлолт

 

Дор дурдсанаас бусад тохиолдолд энэхүү Удирдамж дахь үг, хэллэгүүд нь Хамтын Ажиллагааны Гэрээнд тодорхойлсонтой адил утгатай байна.

 

ХДС гэж Хамтын ажиллагааны гэрээний 8 дугаар зүйлийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээд болох Говийн Оюу Хөгжлийг дэмжих санг хэлнэ.

 

ХДС-ийн Удирдах зөвлөл гэж Хамтын ажиллагааны гэрээний Хавсралт 3-ын 2 дахь хэсэгт заасны дагуу бүрдсэн удирдах зөвлөлийг хэлнэ.

 

ХДС-д ирүүлсэн санал гэж ХДС-д ирүүлсэн Төсөл эсхүл Хөтөлбөрийн тухай саналыг ойлгоно.

 

Санхүүгийн дэмжлэг гэснийг Хамтын ажиллагааны гэрээний 8.3 дахь хэсэгт заасан утгаар ойлгоно.

 

Итгэмжлэгдсэн зөвлөх гэж Хамтын ажиллагааны гэрээний Хавсралт 3-ын 3.4-т заасны дагуу томилогдсон этгээдийг ойлгоно.

 

Гүйцэтгэх захирал гэж тухай бүр Говийн Оюу ХДС-ийн гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон этгээдийг хэлнэ.

 

Харилцааны хороо гэж Хамтын ажиллагааны гэрээний 4 дүгээр зүйлийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан хороо бөгөөд Оюу Толгой ХХК-ийн төлөөлөгчид, Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сумын Төлөөлөгчдөөс (Орон нутгийн төлөөлөгчид) бүрдэнэ. Хороо нь Хамтын ажиллагааны гэрээний Хавсралт 2-т заасан зарчим болон тухай бүр Төлөөлөгчдөөс баталсан бодлого, удирдамжийн дагуу дагуу үйл ажиллагаагаа явуулна.

 

Харилцааны хорооны нарийн бичиг гэж Хамтын ажиллагааны гэрээний Хавсралт 2-ын 6 дахь хэсэгт заасны дагуу томилогдсон этгээдийг хэлнэ.

 

Түншлэгч сумд гэж Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай болон Даланзадгад сумдыг ойлгоно.

 

Төсөл гэж тухай бүр ХДС-ийн Удирдах зөвлөлөөс баталсан бодлого, журамд заасны дагуу ХДС-аас санхүүжүүлэхийг дэмжиж баталсан Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумдад үр өгөөж бий болгох буюу тэдгээрийн нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих зорилгоор баригдсан аливаа биет зүйл, барилга, байгууламжийг ойлгоно.

 

Хөтөлбөр гэж тухай бүр ХДС-ийн Удирдах зөвлөлөөс баталсан бодлого, журамд заасны дагуу ХДС-аас санхүүжүүлэхээр баталсан Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумдыг хөгжүүлэх буюу түүний нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих зорилгоор хэрэгжүүлэх аливаа биет бус үйл ажиллагааг ойлгоно.

 

Сэдэвчилсэн хавсралт гэснийг Хамтын ажиллагааны гэрээний Хавсралт 4- 10 хүртэлхийг ойлгоно.

 

Гурав. Санхүүжилтийн удирдамжийн зорилго

 

Энэхүү Санхүүжилтийн удирдамж (Удирдамж) нь санхүүжилтийн зарчим, тэргүүлэх чиглэлүүд, хуваарилалт, эрх бүхий өргөдөл гаргагч зэрэг санхүүжилтийн шалгуурт хэрэглэгдэх үндсэн зарчмуудыг тогтооно.

 

ХДС-ийн Удирдах Зөвлөл шаардлагатай эсвэл тохиромжтой гэж үзвэл эдгээр зарчмуудыг тухай бүр шинэчилж болно. Ийнхүү шинэчлэхдээ ХДС-ийн Удирдах зөвлөл нь энэхүү удирдамжинд заасан зарчмуудын дэлгэрэнгүй тайлбарыг оруулах ба тэдгээр зарчмуудад нийцэн санхүүжилтийн дэмжлэг бололцоотой төслийн төрөл, шинж чанаруудыг тодорхойлж болно. Тэдгээр дэлгэрэнгүй тайлбаруудыг Хавсралтаар оруулна.

 

Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу Оюу Толгой ХХК-аас хүлээж авсан санхүүжилтийн хэмжээ, санхүүжилтийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл, санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Төсөл, Хөтөлбөрийн явц зэргийг нууц мэдээлэл, бизнесийн үйл ажиллагааны нууцлал зэргийг харгалзан үзсэний үндсэн дээр Удирдах зөвлөлөөс зөвшөөрөгдсөн хэлбэрээр олон нийтэд ил болгоно.

 

“Говийн Оюу” ХДС нь үйл ажиллагааны зардлаа өөрөө хариуцах бөгөөд Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу Оюу Толгой ХХК-аас хүлээж авсан санхүүжилт эсвэл “Говийн Оюу” ХДС-ийн олсон бусад орлогоор санхүүжигдэнэ.

 

Дөрөв. Санхүүжилтийн тэргүүлэх чиглэлүүд ба хуваарилалтын зарчим

 

4.1. Тэргүүлэх чиглэлийн Төсөл, Хөтөлбөр болон Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг хуваарилах

 

Хамтын ажиллагааны гэрээний Сэдэвчилсэн хавсралтын заалтуудтай уялдсан дараахь Төсөл, хөтөлбөрүүдийг Санхүүжилтийн дэмжлэгээс санхүүжүүлнэ. Төсөл, Хөтөлбөрүүдийн гол салбаруудыг дор тодорхойлов. ХДС-ийн УЗ болон Харилцааны хороо нь ХДС-д ирүүлсэн саналыг хянаж, холбогдох шийдвэрийг гаргахдаа дараахь хуваарилалтын зарчмыг баримтална.

 

а. Нийгмийн дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөрүүд – 51 хүртэл хувь

b. Тогтвортой хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүд – 40 хүртэл хувь

c. “Хойч үеийн төлөө сан”– 5 хувь

- Бичил зээлийн хөтөлбөр

- Оюутны тэтгэлэг/дэмжлэг

d. Өмнөговийн хандив, тусламж – 2 хувь

e. “Говийн Оюу” ХДС-ийн жилийн үйл ажиллагааны зардал – жилийн төсвийг Удирдах зөвлөл баталж, удирдлагаар хангана. (жилийн нийт Санхүүжилтийн дэмжлэгийн 2 хувиас хэтрэхгүй)

 

Дээрх хуваарилалт нь зөвхөн чиглэл өгөх зарчмууд юм. Эдгээр зарчмууд нь Хамтын ажиллагааны гэрээ болон Сэдэвчилсэн хавсралтуудын (тухай бүр өөрчлөгдөж болох) зарчмууд, ХДС-ийн зорилгод үндэслэсэн. ХДС-ийн Удирдах зөвлөл эрэмбэлэгдсэн Төсөл, Хөтөлбөрүүдтэй уялдуулан санхүүжилтийн хуваарилалтын зарчимд тухай бүрт нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулж болно.

 

4.2. Тэргүүлэх төсөл, хөтөлбөрүүдийн тодорхойлолт

 

1. Нийгмийн дэд бүтцийн төслүүд

 

Эдгээр төслүүд нь Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумдын амьдралын түвшин, сайн сайхан байдлыг сайжруулахад хувь нэмэр оруулах нийтийн ашиглалтын дэд бүтэц, барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийг барьж байгуулах биет төслүүд болно. Сайн засаглалын эерэг үзүүлэлттэй, нийгмийн дэд бүтцийн олон төрлийн төслүүдийг хэрэгжүүлж байсан туршлагатай, мөн зардлын үр ашигтай удирдлага бүхий байгууллага, аж ахуйн нэгж, төрийн байгууллагаас гаргах төслийн саналд тэргүүлэх ач холбогдол өгнө. Энэхүү удирдамжны Хавсралт 3-т онцгойлон авч үзэх нийгмийн дэд бүтцийн төсөл хөтөлбөрүүдийн жишээ, тайлбарыг дэлгэрэнгүй оруулна (Хамтын ажиллагааны гэрээний сэдэвчилсэн хавсралтанд заасан бусад онцгойлон авч үзэх төсөл хөтөлбөрүүдтэй хамт)

 

2. Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрүүд

 

Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрүүд нь иргэний нийгмийн байгууллагууд, орон нутгийн бүлгүүд болон төрийн байгууллагуудаас санаачилж, боловсруулж, удирдан хэрэгжүүлэх биет бус хөтөлбөрүүд юм. Тогтвортой хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилтийг нэг удаа эсхүл үргэлжилсэн байдлаар хэд хэдэн удаа олгож болно.

 

Тогтвортой хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүдэд олгох жилийн нийт санхүүжилтийн 2 хувийг Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумд дахь нийгмийн эмзэг бүлэг болон гишүүдийг, тухайлбал хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өндөр настнууд, тусгай дэмжлэг шаардлагатай хүмүүсийн амьдрал ахуй, биеийн эрүүл мэнд болон эдийн засгийн сайн сайхан байдлыг дэмжихэд чиглэсэн төсөл, хөтөлбөрүүдэд зарцуулах, хуваарилахыг эрмэлзэнэ.

 

3. “Хойч үеийн төлөө сан”

 

“Говийн Оюу” ХДС нь жилийн нийт Санхүүжилтийн 5 хувийг хойч үедээ зориулан хуваарилна (“Хойч үеийн төлөө сан”). Энэхүү сан нь “эргэлтийн сан”-гийн хэлбэртэй байх бөгөөд энэ сангаас жижиг, дунд үйлдвэрүүд бизнесийн гараагаа эхлүүлэх болон бизнесээ өргөжүүлэхэд хөрөнгө оруулах зорилгоор зээл авч болно. Түүнчлэн тус сангаас Өмнөговь аймгийн оюутнуудад тэтгэлэг олгоно.

 

Хойч үеийн төлөө санг банк гэх мэт санхүүгийн байгууллагууд удирдаж, Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сумын иргэдэд зориулсан бичил санхүүгийн хөтөлбөрүүдийг дэмжинэ. Хойч үеийн төлөө санг бий болгож, удирдах банкны байгууллага нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөлтэй бизнесийн байгууллага байх бөгөөд “Говийн Оюу” ХДС болон Монгол Банкнаас тавьсан шалгуурыг хангасан байх шаардлагатай. Говийн Оюу ХДС нь тухайн банк, банк санхүүгийн байгууллагыг санхүүжилт авах эрх бүхий өргөдөл гаргагч, олгох мөнгөний хэмжээ болон Хойч үеийн төлөө сангийн зорилт, зориулалт, болон үйл ажиллагааны нөхцөлийн талаарх удирдамж, журмаар (тухай бүр нэмэлт өөрчлөлт орж, өөрчлөгдөж болох) хангана.

 

Түүнчлэн тухайн банкны байгууллага нь Хойч үеийн төлөө сангийн нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл, тогтвортой үйл ажиллагаа, зардлын үр ашигтай байдлыг бэхжүүлэх нэмэлт болон өрсөлдөхүйц бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ санал болгох, Хойч үеийн төлөө сангийн удирдлага, тус сангаас дор хаяж 10 жилийн хугацаатайгаар зээл авах, зээл олгохтой холбоотой эрсдэлийг удирдах болон бууруулахад чиглэсэн хүчин төгөлдөр, заавал хэрэгжих боломжтой баталгаа гаргах болон/эсхүл эрсдэлийн сан байгуулах (эсхүл адилтгах арга хэмжээ) чадвартай байна. Говийн Оюу ХДС нь Хойч үеийн төлөө сангийн талаар банк, санхүүгийн байгууллагатай шаардлагатай гэрээ хэлцлийг байгуулна.

 

4. Өмнөговийн хандив, тусламж

 

Хандив болон тусламжийг зорилтот хүлээн авагч нарт үзүүлж болох бөгөөд үүнд спорт, соёлын үйл ажиллагаа, хурал болон тэмцээн уралдаанийг дэмжих санхүүжилт орж болно.

 

5. Жилийн үйл ажиллагааны зардал

 

Жилийн үйл ажиллагааны зардалд Говийн Оюу ХДС-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой Хамтын ажиллагааны гэрээг зөв зохистой ил тод хэрэгжүүлэхэд шаардагдах удирдлага, зохион байгуулалт, ажилтантай холбоотой зардлууд багтана.

 

6. Санхүүжилтийн бусад эх үүсвэр

 

УЗ-өөс баталсан Санхүүжилтийн эх үүсвэрээс гадна бусад ивээн тэтгэгч, хөрөнгө оруулагч нараас олгосон санхүүгийн дэмжлэг эсхүл хувь тэнцүүлэн олгосон санхүүжилт, мөнгөн бус хандивыг Төсөл, Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд ашиглаж болно. Нийгэмд үзүүлэх эерэг нөлөөг ихэсгэх зорилгоор Говийн Оюу ХДС нь орон нутгийн удирдлага гэх мэт талуудтай ажиллан (хувь тэнцүүлэн, тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлэн) онцгойлон авч үзэх төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлнэ. ХДС-ийн Удирдах зөвлөл нь төсөл хөтөлбөр хамтран санхүүжүүлэх талыг сонгохдоо энэхүү удирдамжинд заасан бусад холбогдолтой заалт болон талын чадвар, санхүүжүүлэх сонирхолыг харгалзан үзэж сонгоно.

 

7. Ханбогд сумыг тусгайлан дэмжих

 

Ханбогд сум нь Оюу толгой төсөл болон түүний нөлөөлөлд (бодит болон болзошгүй) хамгийн ойр орших орон нутаг бөгөөд энэхүү Удирдамжид заасан бусад шалгуураас гадна ХДС-д ирүүлсэн саналыг шалгаруулах, санал болгох, шийдвэрлэхдээ Ханбогд сум болон түүний хүн амын нийгмийн дэд бүтэц, амьжиргаа, сайн сайхан байдлыг дэмжихэд чиглэсэн Төсөл, хөтөлбөрүүдийг тэргүүнд ээлжинд тавина. Иймд “Говийн Оюу” ХДС жил тутам Ханбогд суманд үр өгөөжөө шууд өгөх, Ханбогд суманд хэрэгжих дор хаяж нэг дэд бүтцийн Төсөлд санхүүжилт олгохыг зорино.

 

Тав. Зорилтот бүлэг болон хүлээн авагч

 

Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумдад бүртгэлтэй бөгөөд оршин сууж буй аливаа хувь хүн нь “Говийн Оюу” ХДС-аас дэмжих Төсөл, хөтөлбөрүүдийн зорилтот хүлээн авагч болно. Үүнд ялангуяа:

 

- Хүүхэд, залуучууд

- Малчид

- Эмзэг бүлгийнхүн ам

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд

- Эмэгтэйчүүдийг нэн тэргүүнд харгалзан үзэх хүлээн авагчид гэж үзнэ.

 

Зургаа. Санхүүжилт олгох шалгуур

 

Говийн Оюу ХДС-ийн санхүүжилтээр дэмжигдэх Төсөл, Хөтөлбөр нь Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумдын нийгмийн сайн сайхан байдал болон өргөн хүрээний нийгэм, эдийн засгийн оролцоонд үр өгөөжөө өгөхөд чиглэсэн Төсөл, хөтөлбөрүүдээр дамжуулан Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумдад тогтвортой чадавхи бий болгох “Говийн Оюу” ХДС-ийн эрхэм зорилт, стратегийг хөхүүлэн дэмжих өндөр чадвартай байх ёстой. Иймд Төсөл, Хөтөлбөрийг сонгоход дараах шалгууруудыг харгалзан үзнэ. Үүнд:

 

- Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумдад хэрэгжүүлэх

- Тэргүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн чиглэлүүдтэй уялдсан байх

- Орон нутгийн иргэдийн амьжиргаанд шууд эерэг нөлөөлөл үзүүлж, тогтвортой үр өгөөж авчрах

- Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүдээр хэмжиж, аудит хийж болохуйц тодорхой үр дүн гаргах

- Санал болгож буй төслийг хэрэгжүүлэх тодорхой хуваарьтай (гүйцэтгэлийн хүрэх түвшин болон цаг хугацааны хуваарийг тодорхойлсон) байх

- Зорилтот бүлэг эсвэл орон нутгийн иргэд, гишүүдийг оролцуулж, тэдний хэрэгцээ шаардлагад үндэслэсэн байх

- Тодорхой, ил тод худалдан авалтын бодлого, журмуудтай байх

- Нийгмийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төслүүд дээр эрсдлийн үнэлгээ хийх ба эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчин, нийгэмд учирч болох эрсдлүүдийг багасгах үнэлэлт хийх, авах арга хэмжээнүүдийг төлөвлөсөн байх. Уг арга хэмжээ нь Монголын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хамгаалах хууль болон “ОТ” ХХК ний хөдөлмөрийн аюулгүй байдлы шаардлагад нийцсэн байх

- Эрх бүхий өргөдөл гаргагч болон Төсөл, Хөтөлбөрийн гэрээт гүйцэтгэгчид нь бизнесийн үйл ажиллагаагаа шударгаар, аливаа авлига, хээл хахууль (бодит болон боломжит)-аас ангид, аливаа улс төрийн бүлэг эсвэл байгууллагын ашиг сонирхол, хөтөлбөрийг дэмжиж, туслахгүйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг нэр хүндтэй гэдгээ харуулсан байх

- Эрх бүхий өргөдөл гаргагч нь төсөл, хөтөлбөрийн тогтвортой байдал болон үр ашигтай байдлыг (төсөв, зардал, харилцагчид, ажиллах хүч болон үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулах бусад эх үүсвэр, төсөл, хөтөлбөрийн үр ашгийг амжилттай хүртэх болон ялангуяа дэд бүтцийн төслүүдтэй холбоотойгоор хууль тогтоомжийн шаардлагыг хангах үүднээс байнгын хяналт тавих) харуулсан байх

- Төсөл, хөтөлбөрийг цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэж, хүлээлгэж өгөхөд саад болох аливаа өр, санхүүгийн зөрчил, нэхэмжлэл эсвэл алдагдалгүй (бодит болон болзошгүй) байх. Говийн Оюу ХДС нь итгэмжлэгдсэн аудитын байгууллагаар аудит хийлгэсэн Эрх бүхий өргөдөл гаргагч болон Төсөл, Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч гэрээт гүйцэтгэгчээс санхүүгийн тайлан болон ХДС-ийн санхүүжилтийг зөвхөн батлагдсан төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд ашиглах, өөр зорилгод ашиглахаас хамгаалах арга хэмжээ авахыг хүсэх эрхтэй.

 

Дээр дурьдсан болон бусад шалгууруудад нийцсэн эсэх ба ХДС-ийн саналын тогтвортой байдлыг үнэлэх зорилгоор Говийн Оюу ХДС (Гүйцэтгэх захирал эсвэл Сангийн Удирдах зөвлөл) нь төслийн санал батлагдах түвшинд хүрэхээс өмнө инженер, санхүү, хуулийн болон бусад хяналт хийлгэх болно.

 

Долоо. ХДС-ийн санхүүжилтийг түдгэлзүүлэх, зогсоох

 

Говийн Оюу ХДС нь дараахь тохиолдлуудад ХДС-ийн санхүүжилтийг түдгэлзүүлэх эсвэл зогсоох эрхтэй:

Төсөл, хөтөлбөрийн үйл явцад ахиц гараагүй, хэрэгжүүлэх хуваариас их хэмжээгээр зөрсөн, гүйцэтгэл, хэрэгжилтийн төлөвлөгөөг биелүүлээгүй, үйл ажиллагааны үр дүн нь аюултай, бүрэн бус, стандартад нийцээгүй үр дүнд хүрсэн ба эрх бүхий өргөдөл гаргагч болон төсөл, хөтөлбөрийн гүйцэтгэгч нь аливаа авлигын үйл ажиллагаа, үйлдэлд ямар нэгэн байдлаар холбогдсон.

 

Найм. Говийн Оюу ХДС-аас Хүлээн авахгүй өргөдөл

 

“Говийн Оюу” ХДС нь дараах өргөдлийг хүлээн авч, судлан үзэхгүй:

- Шашны эсвэл улс төрийн байгууллагыг дэмжих зорилготой

- Өмнөговиос гадна хэрэгжих төсөл, хөтөлбөр

- Байгууллагын үйл ажиллагааны зардлыг хариуцах

- Хувь хүний аялал, эмчилгээний болон уралдаан тэмцээнд оролцох зардал

- Энэхүү санхүүжилт олгох журмаас ангид урьдчилан эхлүүлсэн төсөл

- Алдагдлаа нөхөх болон яаралтай санхүүжүүлэх төсөл.

 

Ес. Төсөл, хөтөлбөрийн процессын шат дарааллууд

 

Эрх бүхий өргөдөл гаргагчаас ХДС-д ирүүлсэн санал гэж ирүүлсэн Төсөл, хөтөлбөрүүдийг дараахь шат дарааллын дагуу үнэлж, шийдвэр гаргаж, хэрэгжүүлж, хянах бөгөөд дэлгэрэнгүй үйл явцыг Говийн Оюу ХДС-ийн холбогдох протоколд тусгасан болно.

 

Алхам

Арга хэмжээ

1. 

 

Эрх бүхий өргөдөл гаргагч нар ХДС-ийн төсөл, хөтөлбөрийн саналын өргөдлөө (ХДС-д ирүүлсэн Санал) ирүүлэх

- Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумдын эрх бүхий байгууллага, иргэд төсөл, хөтөлбөрийн саналаа ХДС-ийн Гүйцэтгэх захиралд хүргүүлж, ХДС-д ирүүлсэн саналыг хүлээн авах, бүртгэх маягтад (Хавсралт 1) гарын үсэг зурж хүлээлгэн өгснөө баталгаажуулна.

 

2.  

ХДС-д ирүүлсэн саналыг хүлээн авч, бүртгэх

 

- Гүйцэтгэх захирал ХДС-д ирүүлсэн бүх саналыг хүлээн авч, санал хүлээн авах, бүртгэх маягтыг ашиглан бүртгэнэ.

- Бүртгэсний дараа Гүйцэтгэх Захирал саналыг Санхүүжилтийн удирдамж болон холбогдох бодлого, журамд нийцэж буй эсэхийг 14 хоногийн дотор үнэлнэ.

- Хэрэв ХДС-д ирүүлсэн санал Санхүүжилтийн улирдамжийн шаардлагыг хангаж байгаа бол Гүйцэтгэх захирал тус саналтай холбоотойгоор Харилцааны хороо, Өмнөговь аймаг эсвэл Түншлэгч сумдын орон нутгийн удирдлага зэрэг зохих этгээдээс Нэмэлт зөвлөгөө авч болно.

- Гүйцэтгэх захирал ХДС-д ирүүлсэн саналууд дээр өөрийн дүгнэлтийг хийхдээ Харилцааны хороонд уг саналуудыг хүргүүлж ил тод байдал (ХДС-д ирүүлсэн саналуудын мөн чанарыг Харилцааны хорооны гишүүдэд ойлгуулах) мөн үр ашигтай (Үнэлгээ өгөх цагийг хэмнэж шаардлагатай шалгуур болон стандартад нийцсэн Төсөл хөтөлбөрийг батлах) байлгана

- Санхүүжилтийн удирдамж болон Харилцааны хороо, Удирдах зөвлөлөөр авч хэлэлцэхэд зохистой эсэхийг үзэх зорилгоор Гүйцэтгэх захирал ирүүлсэн саналд инженер, санхүү, хуулийн болон бусад хяналт хийлгэж болно. Уг шийдвэрээ Гүйцэтгэх захирал хурдан гаргаж шаардлагатай хяналт, үнэлэлтийг хийлгэж Харилцааны хороо болон Удирдах зөвлөлд энэ тухайгаа мэдээлнэ.

- Гүйцэтгэх захирал нэмэлт шаардлагатай зөвлөмжүүдийг аваад ХДС-д ирүүлсэн саналууд Санхүүжилтийн удирдамж болон бусад холбогдох бодлого, журмуудад нийцсэн үед Төслийн саналуудыг (өөрийн үнэлэлттэй) хамт Харилцааны хороонд хүргүүлнэ

- Гүйцэтгэх захирал ХДС-д ирүүлсэн санал Санхүүжилтийн удирдамж болон бусад холбогдох бодлого, журмуудад нийцэхгүй байна гэж үзвэл Харилцааны хороогоор үнэлүүлэхгүй байж болно

- Гүйцэтгэх захирал ямар ч тохиолдолд Санхүүжилтийн удирдамж болон холбогдох бодлого, журмын шаардлагыг хангаагүй гэж үзсэн ХДС-д ирүүлсэн саналд хийсэн өөрийн үнэлгээг тайлбарласан товч мэдээллийг Харилцааны хороо болон Удирдах зөвлөлд хүргүүлнэ.

3. 

ХДС-д ирүүлсэн саналыг үнэлэх, эрэмбэлэх

 

- Гүйцэтгэх захирлаас ХДС-д ирүүлсэн саналыг хүлээн авмагц 7 хоногийн дотор Харилцааны хорооны нарийн бичиг Саналуудын хуулбарыг (холбогдох мэдэгдэл болон хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын хамт) Харилцааны хорооны бүх гишүүдэд хүргүүлнэ.

- Мэргэжилтний үнэлгээ шаардлагатай ХДС-д ирүүлсэн саналуудыг Сэдэвчилсэн ажлын хэсгүүд Харилцааны хорооны хурлаас өмнө үнэлж, хурал дээр танилцуулна.

- Харилцааны хороо улирал тутмын хурлаараа бүх бүртгэгдсэн Саналуудыг шаардлагатай дагалдах баримт бичгүүдийн хамт хэлэлцэж, орон нутгийн хэрэгцээ шаардлага, тэргүүлэх чиглэл, Санхүүжилтийн удирдамжид үндэслэн үнэлж, эрэмбэлнэ.

- Харилцааны хороо бүх эрэмбэлсэн бүх саналыг Харилцааны хорооноос гаргасан зөвлөмжийн хамт Харилцааны хорооны улирал тутмын хурлаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор Гүйцэтгэх захиралд хүргүүлнэ.

- Гүйцэтгэх захирал тэдгээр эрэмбэлсэн саналуудыг Харилцааны хорооны зөвлөмжийн хамт Удирдах зөвлөлийн улирал тутмын хурлаас өмнө ХДС-ийн Удирдах зөвлөлд хүргүүлнэ.

4. 

Батлах, шийдвэр гаргах

 

- Гүйцэтгэх захирал шинэчилсэн төлөвлөгөө, Харилцааны хорооны зөвлөмж болон эрэмбэлсэн саналуудыг ХДС-ийн Удирдах зөвлөлийн хурал дээр танилцуулна.

- Удирдах зөвлөл нь эрэмбэлсэн ХДС-д ирүүлсэн саналууд болон Харилцааны хорооны зөвлөмжийг Санхүүжилтийн удирдамжийн дагуу үнэлж, шийдвэр гаргана.

- Удирдах зөвлөлийн шийдвэр нь Харилцааны хорооноос санал болгосон нийгэм, эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудад чиглэх бөгөөд ХДС-ийн стратеги, 3 жилийн төлөвлөгөөнд суурилсан байна.

5. 

Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

 

- Удирдах зөвлөлөөс санхүүжилтийн шийдвэрийг гаргасны дараа холбогдох гэрээ байгуулах үйл явцыг хэрэгжүүлнэ.

- ХДС-ийн санхүүжилтийг бизнесийн зөв зүйтэй практикийн дагуу батлах, ашиглах, бүртгэх бөгөөд ХДС-ийн Удирдах зөвлөлөөс зөвшөөрч баталгаажуулна.

 

 

Арав. Татвар

 

Холбогдох хууль тогтоомж, гэрээний заалтыг баримтлан, Төслийн гүйцэтгэгч, захиалагч болон/эсхүл Төсөл, хөтөлбөрөөс гарах үр дүнд материаллаг ашиг сонирхол бүхий этгээд нь Төсөл, хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх, боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хүлээлгэн өгөхтэй холбоотойгоор ногдуулсан эсхүл тухайн Төсөл, хөтөлбөрийн аливаа холбогдох болон санамсаргүй үйл ажиллагаатай холбоотойгоор үүсч болох аливаа бүх татвар, төлбөр, хураамжийг хариуцан төлөх үүрэгтэй.

 

Арван нэг. Тайлбар

 

Энэхүү Удирдамж нь Хамтын ажиллагааны гэрээ болон Говийн Оюу ХДС-ийн Дүрэмд ямар нэгэн нэмэлт өөрчлөлт оруулаагүй болно. Энэхүү Удирдамж болон түүний аливаа хэсэг нь Хамтын ажиллагааны гэрээ болон Говийн Оюу ХДС-ийн Дүрэмд нийцээгүй эсвэл түүний хүрээнээс хальж гарсан тохиолдолд Удирдамжийг хэрэглэхгүй бөгөөд түүнийг суурь баримт бичгүүдтэй нийцүүлэх, тэдгээрийн хүрээнд байлгах үүднээс нэмэлт өөрчлөлт оруулна. 

ХАВСРАЛТ 3. Сэдэвчилсэн чиглэлүүдийн дагуу багцалсан онцгойлон авч үзэх Төсөл Хөтөлбөрүүдийн жишээ болон төрлийг санхүүжилтийн шалгууртай холбогдуулан тайлбарласан дэлгэрэнгүй товчоо