ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АУДИТ ХИЙХ УРИЛГА